Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan đơn vị, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

29/05/2017 14:32 Số lượt xem: 357

UBND TỈNH BẮC NINH

        HỘI NHÀ BÁO

                      

     Số: 66/CV-HNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                          

            Bắc Ninh, ngày 29 tháng 5  năm 2017

 

Kính gửi: Phòng Quản lý Thông tin, Báo chí, Xuất bản -

               Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh.

 

          Thực hiện Công văn số 265/STTTT-TTBCXB về việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan đơn vị, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh xin cung cấp thông tin Người phát ngôn của đơn vị như sau:

          - Họ và tên: Nguyễn Bá Sinh

          - Chức vụ: Chủ tịch Hội Nhà báo; Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh.

          - SĐT: 0913.259.125                        CQ: 0222.825.329

          - Email: hoinhabaobacninh@gmail.com

          Vậy Hội Nhà báo cung cấp thông tin để Sở Thông tin Truyền thông biết tổng hợp chung./.

Người nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT

 

           

           HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Trai

 

 

Nguồn: Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh