Mùa Xuân ơn Đảng, Bác Hồ

22/01/2020 09:30 Số lượt xem: 21

90 năm trước, mùa Xuân năm Canh Ngọ, vào ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử Cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi vẻ vang. Từ ấy đến nay, với mỗi người Việt Nam, Đảng với mùa Xuân-mùa Xuân với Đảng đã trở thành một thực thể thống nhất, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn để Tổ quốc đi lên. 

ịch sử vẫn còn ghi, sau những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã tìm thấy và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin vào phong trào yêu nước và phong trào công nhân. Năm 1925, Người thành lập tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, tập hợp những thanh niên Việt Nam ưu tú giác ngộ cách mạng, tổ chức các lớp huấn luyện cách mạng đầu tiên ở nước ngoài, làm “hạt nhân” cho phong trào cách mạng ở trong nước, tiến tới thành lập các tổ chức cộng sản. Và, Bác chọn mùa Xuân năm 1930 khi tình hình cách mạng đã có những bước tiến mới, nắm bắt “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để thống nhất 3 tổ chức Cộng sản Việt Nam. Rồi ngày 3-2-1930, Người tổ chức Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là mùa Xuân lịch sử mở đầu cho sự nghiệp cách mạng giải phóng Tổ quốc, có Đảng lãnh đạo và người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam là Bác Hồ, đưa đất nước ta, nhân dân ta từ kiếp nô lệ, thành một nước độc lập - tự do và phát triển ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn. 
Hơn 30 năm Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, đất nước, quê hương đã chuyển mình mạnh mẽ. Từ một nước nghèo đói, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo và nhiều mặt hàng nông, hải sản, đứng vào hàng đầu thế giới; đi đầu trong xóa đói, giảm nghèo, trở thành nước có thu nhập ở mức trung bình khá. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Vai trò và vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế...  

Bác Hồ với nhân dân trong buổi nói chuyện với Đảng bộ và nhân dân Hà Bắc

ngày 9-2-1967 (ngày mông 1 Tết Đinh Mùi) tài Chùa Tam Sơn. Ảnh: TL.

Góp chung vào những thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh luôn thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng; đoàn kết khắc phục khó khăn, cần cù, sáng tạo, thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhất là từ khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập (1-1-1997), cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa với quy mô ngày càng lớn; tỷ trọng sản phẩm và lao động của ngành công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh, thu hút vốn đầu tư đứng thứ 6 toàn quốc; quy mô nền kinh tế đứng trong tốp dẫn đầu cả nước. Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và cả nước. Nhiều chỉ tiêu trong lĩnh vực văn hóa - xã hội đứng trong nhóm dẫn đầu quốc gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được cải thiện... Những thành tựu ấy là minh chứng sinh động khẳng định niềm tin son sắt của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên vùng quê Bắc Ninh - Kinh Bắc về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh; Người quan niệm đó là nhân tố then chốt, quyết định thành bại của cách mạng.  Với Bắc Ninh, Người luôn dành tình cảm và sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc, được thể hiện qua 18 lần Người về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Người đã có nhiều chỉ bảo và căn dặn về công tác xây dựng Đảng: “Cán bộ các cấp phải có sự chuyển hướng mạnh mẽ về tư tưởng và lề lối làm việc, chống mọi biểu hiện của tư tưởng bảo thủ, quan liêu”1;  “Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải đoàn kết”2 ; “Cán bộ lãnh đạo và cán bộ các ngành, tư tưởng phải thông, phải thật thông. Phải có quyết tâm khắc phục khó khăn, làm tròn nhiệm vụ. Phải đồng cam cộng khổ với nhân nhân. Phải khuyến khích và giúp đỡ nhân dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất”3. “2. Phải tổ chức tốt... 3. Phải lãnh đạo tốt... kỷ luật chặt chẽ... Đảng viên và đoàn viên thanh niên phải xung phong làm đầu tầu, làm gương mẫu”4...
Thấm nhuần quan điểm và lời căn dặn của Người, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, văn hiến của quê hương, Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Chú trọng thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng mà Nghị quyết XII của Đảng đề ra, đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, phức tạp của địa phương, cơ quan, đơn vị, những hạn chế của cán bộ, đảng viên. Đã có 100% các cơ quan, đơn vị; 97,6% người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký làm theo; trên 90% cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác. Các bản đăng ký được lưu giữ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để hằng năm kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... Với sự nỗ lực phấn đấu, trong những năm qua, toàn tỉnh luôn có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 22% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 74% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 16% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Xuân Canh Tý đã về, cả đất nước tưng bừng đón chào Xuân mới, mừng Đảng ta 90 tuổi. Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên quê hương văn hiến, cách mạng càng tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện đi theo con đường Đảng, Bác Hồ đã chọn, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cùng chung sức, đồng lòng ra sức thi đua phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo hướng “Hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị văn minh”. 

1: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng: Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd, t.7, tr87.
2, 3, 4: Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t11, tr530-531.

Thảo Nguyên
Nguồn: Báo Bắc Ninh Điện tử