Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

09/11/2020 14:15 Số lượt xem: 57

Sáng 9-11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 2 nhằm triển khai nhiệm vụ công tác theo chương trình, kế hoạch; thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX; Dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 chương, 34 điều. Với các nội dung: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy là Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; mối quan hệ công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; nguyên tắc và chế độ làm việc; điều khoản thi hành.

Hội nghị thông qua Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Nghị quyết Đại hội đề ra; Dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Các đại biểu tham gia nhiều ý kiến điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh nội dung của các Dự thảo, gắn với công tác hoạt động thực tế của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.                       

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị, sau hội nghị, các đại biểu tiếp tục rà soát, đóng góp ý kiến về các chỉ tiêu, tiêu chí để đề xuất chương trình, kế hoạch, chính sách... góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Giao các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy nhanh chóng tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh các văn bản để sớm ban hành.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của toàn tỉnh trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, các địa phương, đơn vị và từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, có trách nhiệm bám sát từng nội dung, công việc, trên cơ sở đó cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh và từng địa phương, đơn vị trong cả giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Trước mắt, tập trung tuyên truyền và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc triển khai đến các tổ chức Đảng cơ sở, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh; chủ động xây dựng các đề án, báo cáo trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện năm 2020, đề ra giải pháp để khắc phục những mặt còn hạn chế, tập trung cao hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đối với các chỉ tiêu đề ra và xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021; tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của các đồng chí Tỉnh ủy viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Tiến hành tổng kết công tác năm 2020 gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân hằng năm theo quy định; nhận xét, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2020; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cao trong phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ khóa XX. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên nguyên tắc đảm bảo sự ổn định, kế thừa, đúng người, đúng việc và phát hiệu quả cho công việc chung.

Xuân Bình-Xuân Me
Nguồn: Báo Bắc Ninh Điện tử