Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, nêu gương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021

08/02/2021 14:00 Số lượt xem: 13

Đào Hồng Lan
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Xuân Tân Sửu 2021 đã về trên quê hương Quan họ, mở đầu cho một năm mới, năm đầu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, là năm có ý nghĩa quan trọng tạo đà cho sự phát triển nhanh, bền vững cho cả nhiệm kỳ. Đón năm mới, chúng ta tự hào về những thành tựu đã đạt được của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Những thành tựu ấy là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy; sự giám sát của HĐND; sự điều hành tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh; sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của các cấp, ngành, các thành phần kinh tế, của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh.

Nhìn lại năm 2020, năm có nhiều dấu mốc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi, trong bối cảnh chung của thế giới và đất nước, năm qua Bắc Ninh cũng gặp không ít khó khăn, đó là ảnh hưởng của thiên tai và đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự ủng hộ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; sự phối hợp cộng tác của các tỉnh, thành phố; sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang; sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, nên tỉnh ta đạt được kết quả toàn diện trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội. Đồng thời, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng yêu cầu đề ra.
Bắc Ninh được đánh giá là một trong những điểm sáng trong cả nước với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu. Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, trở thành cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020 bình quân đạt 6,6%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đã chiếm 97,2%, không chỉ đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp mà còn là trung tâm công nghiệp điện tử của cả nước. Năm 2020, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch Covid-19, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, kinh tế tỉnh Bắc Ninh mặc dù hội nhập quốc tế sâu rộng nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 1,36% trong bối cảnh kinh tế thế giới rơi vào suy thoái sâu nhất; quy mô GRDP (giá hiện hành) được mở rộng, ước thực hiện 205 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 7 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người ước đạt 144,5 triệu đồng gấp 2,1 lần bình quân cả nước. Hoạt động ngoại thương tăng trưởng ổn định, xuất khẩu hàng hóa ước 38,9 tỷ USD, tăng 14,3%; nhập khẩu 33,1 tỷ USD, tăng 18,1% so với năm 2019. Thu hút vốn đầu tư FDI (lũy kế) đạt 19,9 tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 30.547 tỷ đồng, vượt 4,2% dự toán, tăng 0,5% so với năm 2019. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường được quan tâm.
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, các công trình phục vụ sản xuất được đầu tư tương đối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đạt hiệu quả với 100% số xã và cấp huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.
Các lĩnh vực văn hóa -xã hội được quan tâm. Tỉ lệ hộ nghèo còn 1,04%. Quốc phòng-an ninh được giữ vững; đối ngoại được mở rộng, thu hút 37 quốc gia và vùng lãnh thổ vào đầu tư, kinh doanh tại Bắc Ninh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm. Hoạt động của các cấp chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hiệu quả.
Nhân dịp Xuân Tân Sửu, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tôi trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, sự phối hợp của các địa phương bạn; ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đóng góp công sức trí tuệ, kinh nghiệm cho sự phát triển của tỉnh những năm qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành. Ảnh: Dương Hoàn.

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, năm có ý nghĩa quan trọng tạo đà cho sự phát triển nhanh, bền vững cho cả nhiệm kỳ. Để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất, sớm chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại; phát động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế số; thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra; rà soát bổ sung, điều chỉnh quy hoạch ngành, lĩnh vực phù hợp quy hoạch chung quốc gia và bảo đảm đồng bộ, lâu dài. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính  sách để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp nông thôn, trọng tâm là đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng và phát triển nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu… Thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách, tập trung chống thất thu, nợ đọng thuế. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng cơ bản, tài chính, đất đai, môi trường… Tập trung nguồn lực cho đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng các tiêu chí trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện quyết liệt “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường”. Phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, báo chí, phát thanh, truyền hình…; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó tiếp tục giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính với doanh nghiệp và người dân; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là việc thực hiện quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Kết hợp phát triển kinh tế- xã hội với tăng cường quốc phòng- an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò người đứng đầu cấp uỷ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng như: Tuyên giáo, tổ chức cán bộ, dân vận, nội chính, kiểm tra, giám sát của Đảng…; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội theo hướng hiệu quả, thiết thực, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống, đồng thời chỉ đạo phối hợp tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phố Bắc Ninh được kiến thiết ngày càng khang trang, hiện đại.

Phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương, kế thừa những kết quả thành tựu đạt được trong những năm vừa qua, Bắc Ninh quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả ngay từ những quý đầu, năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025. Nhân dịp Xuân mới, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng, các đồng chí Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh và những người con quê hương Bắc Ninh đang lao động, học tập, công tác ở cả trong và ngoài nước lời chúc Xuân mới đầm ấm, vui tươi, thịnh vượng và hạnh phúc.
Năm mới thắng lợi mới!