Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

06/04/2018 15:18 Số lượt xem: 744

Trân trong kính gửi các đại biểu tài liệu phục vụ kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Văn phòng HĐND tỉnh đang tiếp tục cập nhật)

 

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

Dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ Bảy của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thông báo: 

Phân công phục vụ kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp bất thường)của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Phân công: Word,

 

Các Tờ trình của HĐND tỉnh

 

 
1 Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tiến Long  
2 Tờ trình về việc miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh để bầu Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Đức Nghĩa  
3 Tờ trình về việc bầu Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Đức Nghĩa  
4 Tờ trình về việc bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Quỹ  

 

Các tờ trình của UBND tỉnh

 

 

1 Tờ trình v/v đề nghị Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

2 Tờ trình v/v đề nghị Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

3 Tờ trình đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

4 Tờ trình đề nghị ban hành quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

5 Tờ trình đề nghị ban hành quy định mức phụ cấp cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch gia đình và Bảo vệ chăm sóc trẻ em tại các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

6 Tờ trình đề nghị Quy định mức hỗ trợ và đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy; người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2020.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

7 Tờ trình đề nghị ban hành Quy định hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

8 Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

- Phụ lục

9 Tờ trình v/v đề nghị thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng dưới 20ha và dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

10 Tờ trình đề nghị ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

- Quy chế

11 Tờ trình đề nghị ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

- Quy chế

12 Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức chi, kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng Tư vấn khoa học và Công nghệ thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

13 Tờ trình đề nghị ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

14 Tờ trình đề nghị thông qua Đề án công nhận thị xã Từ Sơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

15 Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 222/2016/NQ-HĐND17 ngày 14/4/2016 của HĐND tỉnh về việc Quy hoạch khu vực khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

16 Tờ trình đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

17 Tờ trình đề nghị bãi bỏ Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

18 Tờ trình đề nghị bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

  Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh:  
1 Ban Pháp chế: - Báo cáo
2 Ban Kinh tế - Ngân sách. - Báo cáo
3 Ban Văn hóa - Xã hội. - Báo cáo