Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

24/11/2017 13:37 Số lượt xem: 1586

Trân trong kính gửi các đại biểu tài liệu phục vụ kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Văn phòng HĐND tỉnh đang tiếp tục cập nhật)

 

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

Dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ Sáu của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Thông báo

Dự kiến chia tổ thảo luận tại kỳ họp - Chia tổ TL

I. Báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

 

1. Nội dung thường kỳ:

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và điều hành của UBND tỉnh năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Báo cáo

- Biểu phụ lục

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

2

Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; kế hoạch thực hiện năm 2018.

- Báo cáo

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

3

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017; Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm (2018 – 2020).

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

- Phụ lục

4

Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016.

- Báo cáo

- Dự thảo NQ

5

Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo chi tiết

- Báo cáo tóm tắt

6

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo chi tiết

- Báo cáo tóm tắt

7

Báo cáo công tác thi hành án năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo

8

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ quản lý đất đai và kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

- Tờ trình

- Kế hoạch SDĐ

9

Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình

- Danh mục

- Dự thảo NQ

10

Báo cáo tình hình thực hiện quản lý biên chế công chức, viên chức và hợp đồng 68 năm 2017.

- Báo cáo

11 Báo cáo tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Năm; trả lời ý kiến cử tri và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh.

- Sở KH-ĐT

- Sở GD&ĐT

- Sở Y tế

- Sở VH-TT-DL

- Sở NN&PTNT

- Sở GT-VT

- Sở LĐ,TB&XH

-Sở Côngthương

- Sở Tài chính

- Sở TT&TT

- Sở TNMT

- Sở Nội vụ

- UBND Quế Võ

- BHXH tỉnh

2. Nội dung chuyên đề:

 

1

Tờ trình đề nghị v/v thông qua Đề án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Đề án

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

2

Tờ trình đề nghị v/v thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Ninh.

- Báo cáo

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

3

Tờ trình đề nghị v/v thông qua Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

- Tờ trình

- Báo cáo

- Danh mục

- Dự thảo NQ

4

Tờ trình đề nghị v/v Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

5

Tờ trình đề nghị v/v Ban hành Nghị quyết mô hình tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh

- Tờ trình

- Đề án (DT)

- Dự thảo NQ

6

Tờ trình đề nghị v/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp,cấp lại giấy phép lao động là người nước ngoài.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

7

Tờ trình đề nghị v/v Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

8

Tờ trình đề nghị v/v Quy định mức trích từ các khoản thu hồi qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

9

Tờ trình đề nghị v/v Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thời kỳ 2017-2020 (thay thế Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND18 ngày 09.12.2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

- Phụ lục

10

Tờ trình đề nghị v/v Quy định hỗ trợ lãi suất vay vốn Quỹ đầu tư phát triển Bắc Ninh đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh, Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Bắc Sơn, Công ty TNHH phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng và các doanh nghiệp được vay vốn từ Quỹ.

- Tờ trình

11

Tờ trình đề nghị v/v Quy định mức chi hỗ trợ công tác kiểm tra, đánh giá tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

12

Tờ trình v/v thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Ninh.

- Báo cáo tóm tắt

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

13

Tờ trình đề nghị v/v Quy định hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

- Quy định kèm theo NQ

14 Tờ trình về việc nâng cấp Viện Quy hoạch, Kiến trúc tỉnh Bắc Ninh

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

 II. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh:

 

 

Báo cáo kết quả công tác năm 2017; nhiệm vụ công tác năm 2018.

- Báo cáo

III. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh:

 

 

Báo cáo kết quả công tác năm 2017; nhiệm vụ công tác năm 2018.

- Báo cáo tóm tắt

- Báo cáo chi tiết

IV. Uỷ ban MTTQ tỉnh:

 

 

Thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia xây dựng, giám sát chính quyền và những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc đối với HĐND, UBND tỉnh.

- Thông báo

V. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV.

 

VI. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh:

 

1

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Báo cáo

2

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017; nhiệm vụ công tác năm 2018.

- Báo cáo

3

Báo cáo các nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, trả lời UBND tỉnh năm 2017.

- Báo cáo

4

Dự kiến chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2018.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

5

Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018.

- Dự thảo NQ

VII. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh:

 

1

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

- Báo cáo

2

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

- Báo cáo

3

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội.

- Báo cáo

          Tổng hợp ý kiến thảo luận ở tổ: Tải về tại đây

            Báo cáo nhanh kết quả kỳ họp: Tải về tại đây